Pathogen: 
Cryptosporidium hominis
Escherichia coli
Giardia duodenalis